Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է բաց մրցույթ` «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

12/06/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է բաց մրցույթ`«Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

 Տնօրենի թեկնածուին ներկայացվող

 1. պարտադիր պահանջներն են
 • բարձրագույն կրթություն,
 • ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, համապատասխան ոլորտի օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր),
 • Ընկերության զարգացման և բարեփոխման վերաբերյալ իրենց մշակած ծրագիր, հիմնադրույթներ մշակելու կարողություն.
 1. լրացուցիչ պահանջներն են
 • ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման կարողություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն,
 • առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (կարդալ կամ բացատրվել),
 • աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություն:
 1. Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունի այն անձը, ով`

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանը կամ լիազորությունների իրականացմանը.

3) խուսափել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից.

4) դատապարտվել է հանցագործության կատարման համար, և նրա դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

5) օրենքի համաձայն արգելվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ զրկվել է որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից.

6) նախորդ 3 տարվա ընթացքում եղել է սնանկանալու պատճառով լուծարված և կազմակերպության պարտատերերի օրինական պահանջները չբավարարած կազմակերպության ղեկավար:

Մրցույթը կանցկացվի երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի․

- Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2023 թվականի օգոստոսի 1-ին՝ ժամը 10:30-ին, Կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, հեռ. (011) 52 73 00).

- Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի նույն օրը մրցույթի թեստավորման փուլի ավարտից հետո, Կոմիտեի վարչական շենքում (հասցե՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, հեռ. (011) 52 73 00):

 Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժին /ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, հեռ. (011) 52 73 00/ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

1) դիմում.

2) մեկ լուսանկար 3x4 չափսի.

3)  աշխատանքային ստաժը հավաստող փաստաթուղթ.

4) ինքնակենսագրություն.

5) անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի կամ վկայականի (արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող զորակոչային տեղամասին ժամանակավոր կցագրման վկայականի) պատճենները.

6) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված).

7) տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից.

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում).

9) բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե այդ կազմակերպությունը չի լուծարվել)։

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական ոչ աշխատանքային օրերից:

Քաղաքացիները փաստաթղթերը ներկայացնում են անձամբ` անձը հաստատող փաստաթղթով:

Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 13․06.2023թ. մինչև 24․07․2023թ. ներառյալ:

Մրցույթի թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի ձևանմուշը կցվում է)՝

 1. ՀՀ Սահմանադրություն,

հոդվածներ` 1,3, 4, 5, 6, 10, 21, 27, 34, 38, 40, 60, 73, 85, 87, 89, 103, 109, 111, 115, 125, 135, 142, 146, 169, 176

 1. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,

հոդվածներ` 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29, 84, 84.1, 85, 89, 94, 95, 96, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 130, 139, 150, 151, 156, 158, 159, 163, 164, 169, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 195, 219, 223

 1. ՀՀ հարկային օրենսգիրք,

հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 12, 25, 18, 59, 63, 78, 107, 108, 125, 129, 136, 138, 140, 143, 150, 151, 158, 225

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք,

հոդվածներ` 63, 67, 134, 188, 204, 606, 612

 1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք,

հոդվածներ` 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 38, 43, 61, 67, 68, 69

 1. «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենք,

հոդվածներ` 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 16, 20, 21, 22, 30

 1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք,

հոդվածներ` 1, 1.2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 151, 22, 23, 24

 1. «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական

հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք,

հոդվածներ` 5, 7, 8, 10, 13, 16, 19

 1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք,

հոդվածներ` 9, 11, 13, 18, 26, 34, 37, 40

 1. «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք,

հոդվածներ` 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17

 1. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքը գնահատելու կարգը հաստատելու մասին» N 1262-Ն որոշում։

Մրցույթի hարցազրույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 1. ՀՀ Սահմանադրություն
 2. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 3. ՀՀ հարկային օրենսգիրք
 4. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 5. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 12. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքը գնահատելու կարգը հաստատելու մասին»N 1262-Ն որոշում
 13. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի հունվարի 25-ի № 29-Ա հրաման (Ընկերության Կանոնադրությունը կցվում է):

Անհրաժեշտ հմտություններ

 1. Առաջնորդում
 2. Ռազմավարական պլանավորում
 3. Վերլուծական մտածողություն
 4. Որոշումների կայացում
 5. Հաղորդակցման հմտություններ
 6. Բանակցությունների վարում
 7. Փոփոխությունների կառավարում
 8. Կոնֆլիկտների կառավարում
 9. Ժամանակի կառավարում
 10. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետում
 11. Տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 12. Ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման կարողություն:

Մրցույթի հարցազրույցի փուլն անցած մասնակիցները ներկայացնում են Ընկերության զարգացման և բարեփոխման վերաբերյալ իրենց մշակած ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)։

Մրցույթի մասնակիցները Ծրագիրը Մրցութային hանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն նախապես հարցազրույցը սկսելուց 2 ժամ առաջ՝ առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Ծրագիրը պետք է`

 1. պարունակի կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը.
 2. ներառի կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Կցված ֆայլերը