Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Կադրերի ռեզերվի գրանցամատյան

28/10/2020 Հայտարարություններ

 

N

Անուն, ազգանուն

ՔԾ վերջին պաշտոնի անվանումը և ծածկագիրը

Կադրերի ռեզերվում գրանցման հրամանի համարը և ամսաթիվը

Կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքը

Ընդհանուր

աշխատանքային ստաժը,

այդ թվում՝

քաղաքացիական

ծառայության ստաժը և

մասնագիտական

աշխատանքային ստաժը

1

Ցողիկ Զաքարյան

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ներքին աուդիտի բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 22-3-25.4-Ղ4-1)

N106, 09.07.2020թ.

N283, 27.10.2020թ.

 

Ընդհանուր ստաժ

     41 տարի 3 ամ. 23 օր,

այդ թվում՝

1. քաղ. ծառ. ստաժ

     22 տարի 3 ամ. 23 օր

2. մասնագիտ. ստաժ

     40 տարի. 8 ամ. 23 օր