Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Կադրերի ռեզերվի գրանցամատյան

10/07/2020 Հայտարարություններ

 

 

 

 

N

Անուն, ազգանուն

ՔԾ վերջին պաշտոնի անվանումը և ծածկագիրը

Կադրերի ռեզերվում գրանցման հրամանի համարը և ամսաթիվը

Կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքը

Ընդհանուր աշխատանքային ստաժը, այդ թվում՝ քաղաքացիական ծառայության ստաժը և մասնագիտական աշխատանքային ստաժը

1

Ցողիկ Զաքարյան

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 22-3-25.4-Ղ4-1)

N106, 09.07.2020թ.

 

Ընդհանուր ստաժ՝ 41 տարի 1 ամ. 2օր,

այդ թվում՝ 

1. քաղ. ծառ. ստաժ՝ 22 տարի 1 ամ. 18 օր

2. մասնագիտ. ստաժ՝  40 տարի. 6 ամ. 13օր