Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետի (49-2.1-10) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

06/11/2018 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

Պետական գույքի տնօրինման վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) պետ (49-2.1-10)

 

Ապահովում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գույքի օտարման նախապատրաստման աշխատանքների, օտարման ենթակա պետական գույքի գնահատման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների փաթեթի ձեռքբերման, օտարվող պետական գույքի հաշվառման, պետական անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման աշխատանքների իրականացումը:

Համակարգում է մասնավորեցվող և օտարվող պետական գույքի հաշվառման աշխատանքները, ներկայացնում է պետական գույքի վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ ստացված առաջարկությունների և դիմումների մասին տեղեկատվություն, ղեկավարում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գույքի վարձակալության տրամադրման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը:

Վերահսկում է վարձակալության վճարներ ունեցող սուբյեկտներին հերթական վարձակալության վճարների ժամկետների ծանուցման և պետական գույքի վարձակալական վճարների հավաքագրման գործընթացները:

 Ապահովում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կոմիտեին ամրացված անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման, հողհատկացման հիմքերի ձեռքբերման, անշարժ գույքի գնահատման ելակետային տվյալների փաթեթի համար անհրաժեշտ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձեռքբերման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները:

Համակարգում է պետական գույքի հաշվառման բազայի վարումը:

Իրականացնում է իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ:

 

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական,բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.

- ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ հողային օրենսգրքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին», «Պետական գույքի կառավարման մասին», «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին», «Գույքի նկատմաբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ կառավարության 1998 թվականի  հունիսի 25-ի «Պետական գույքի աճուրդով մասնավորեցման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 387, 1998 թվականի մայիսի 6-ի «Ուղղակի վաճառքի ձևով պետական գույքի մասնավորեցման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 277 որոշումների, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կանոնադրություն հաստատելու մասին» N 398-Լ հրամանի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.

- համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

- աշխատավարձի չափը՝ 310 858 ՀՀ դրամ:

 

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժին /ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, հեռ. (011) 52-73-00/:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Պետական գույքի կառավարման կոմիտե /ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4/ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • անձնագրի պատճենը,
 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում).
 • արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով info@spm.am՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 07.11.2018թ. մինչև 09.11.2018թ. ներառյալ

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ՏԶՆՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ՊԱՐՈՆ ՆԱՐԵԿ ԲԱԲԱՅԱՆԻՆ

 

............................................................................................ից

դիմողի անուն հայրանուն ազգանունը

 

...............................................................................................

դիմողի գրանցման հասցեն

 

................................................................................................

դիմողի հեռ. (աշխատանքային, բնակ., բջջ. )

 

 ...............................................................................................

անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել

 

Ծնված` ...................................................................................

օրը, ամիսը, տարին, վայրը

 

 

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

 

 

         Ծանոթանալով Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից հրապարակված հայտարարությանը՝ խնդրում եմ ինձ հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պետական գույքի տնօրինման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 49-2.1-10) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար։

 


«____»  __________________ 2018թ.                                  ________________________________

                                                                                              /ստորագրությունը/

 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ի Ն

Հայտնում եմ, որ`

 1. ....................... համակարգչային և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

    (ունեմ, չունեմ)

 

Տիրապետում եմ հետևյալ համակարգչային ծրագրերին (Windows, Word, Excel, Access և այլն)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 1. Տիրապետում եմ հետևյալ օտար լեզուներին.

ա)   ........................................................................................................................................................

(տիրապետում եմ ազատ, կարդում և կարող եմ բացատրվել)

բ) ............................................................................................................................................................

(տիրապետում եմ ազատ, կարդում և կարող եմ բացատրվել)

գ) .............................................................................................................................................................

(տիրապետում եմ ազատ, կարդում և կարող եմ բացատրվել)

 1. Հայերենին ....................................................................................................................................................:

                                                      (տիրապետում եմ, չեմ տիրապետում)

 

 1. Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ .......................................................

                                                                                                                 (ճանաչվել եմ, չեմ ճանաչվել)

 

 1. Սահմանված կարգով չհանված կամ չմարված դատվածություն ...............................................................

(ունեմ, չունեմ)

 1. ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված

 

հիվանդություններից որևէ մեկով .........................................................................................................

                                   (տառապում եմ, չեմ տառապում)

 

Կից ներկայացնում եմ պահանջվող հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. անձնագրի պատճենը` .................................................................................... էջ.
 2. դիպլոմի (դիպլոմների) պատճենը (պատճենները)` ............................................ էջ.
 3. աշխատանքային գրքույկի պատճենը` ............................................................... էջ.
 4. զինվորական գրքույկի պատճենը` ..................................................................... էջ. .............................................................................................................................................................................

մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի:

Նախազգուշացված եմ` պաշտոնում նշանակվելու դեպքում, կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու և սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:

 

 

Դիմող`  ....................................                                            « .........»  .................................   2018 թ.

                  ստորագրություն