Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Կադրերի ռեզերվի գրանցամատյան

22/04/2022 Հայտարարություններ

 

Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Գ Ո Ւ Յ Ք Ի  Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն  Կ Ո Մ Ի Տ Ե Ի

Կ Ա Դ Ր Ե Ր Ի  Ռ Ե Զ Ե Ր Վ Ի  Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

N

Անուն, ազգանուն

ՔԾ վերջին պաշտոնի անվանումը և ծածկագիրը

Կադրերի ռեզերվում գրանցման հրամանի համարը և ամսաթիվը

Կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքը

Ընդհանուր

աշխատանքային ստաժը,

այդ թվում՝

քաղաքացիական

ծառայության ստաժը և

մասնագիտական

աշխատանքային ստաժը

1

Անգելինա Ավանեսյան

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 22-3-25.4-Ղ3-1)

N468-Ա, 21.10.2021թ.

N163-Ա, 22.04.2022թ.

Ընդհանուր ստաժ

14 տարի 2 ամ. 13 օր,

այդ թվում՝

1. հանրային. ծառ. ստաժ

9 տարի 4 ամ. 23 օր

2. մասնագիտ. ստաժ

9 տարի. 10 ամ. 15 օր