Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536

Կառուցվածք

Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին

 Բաժնի գործառույթները.

3.1. Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման, գրավի, նվիրաբերության, նվիրատվության, անհատույց օգտագործման, վարձակալության, Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում բջջային կապի սարքավորումներ տեղակայման ու սպասարկման և այլ պայմանագրերի (այսուհետ՝ պայմանագրեր), ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի (համաձայնությունների) նախագծերի նախապատրաստումը և կնքումը,

2) պետական գույքի մասնավորեցման (առուվաճառքի) մասին Հայաստանի Հանրապետության որոշման կամ Կոմիտեի նախագահի հրամանի պահանջներից ելնելով պայմանագրերում ներառում է դրույթներ մասնավորեցվող (վաճառվող) գույքի գրավադրման ենթակա լինելու կամ չլինելու և պայմանագրային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ,

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է այլ պայմանագրերի նախապատրաստման և կնքման աշխատանքները,

4) ապահովում է մասնավորեցման և օտարման մասնակիցների (գնորդների) մասին հայտնի դարձած տեղեկությունների պահպանումը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրումը,

5) Կոմիտեի նախագահին և համակարգող տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է հաշվետվություններ կնքված պայմանագրերի և համաձայնագրերի վերաբերյալ,

6) իրականացնում է պետական գույքի օգտագործման տրամադրման, ծառայությունների մատուցման, օտարման և Կոմիտեի կողմից կնքված այլ պայմանագրերի ըստ տարիների կտրվածքով հաշվառման աշխատանքները,

7) իրականացնում է նաև պայմանագրային պարտավորություններ ունեցող պայմանագրերի հաշվառման աշխատանքները,

8) նախապատրաստում է նոտարական գրասենյակներում և (կամ) կադաստրի կոմիտեի տարածքային (առանձնացված) ստորաբաժանումներում Կոմիտեի (Հայաստանի Հանրապետության) անունից հանդես գալու լիազորագրերը,

9) ապահովում է Բաժնի կողմից կազմված և նոտարական վավերացում պահանջող պայմանագրերի (գործարքների) Հայաստանի Հանրապետության նոտարական գրասենյակներում իրականացվող գործընթացը,

10) իրականացնում է Կոմիտեի կողմից պետական գույքի վերաբերյալ կնքված պայմանագրերով՝ պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց ստանձնած պարտավորությունների կատարման նկատմամբ հսկողությունը (բացառությամբ՝ պայմանագրային պարտավորություններ ստանձնած անձանց կողմից տարաժամկետ վճարումների, վարձակալական վճարների և կապի սարքավորումների տեղադրման ու սպասարկման համար պայմանագրերով նախատեսված վճարումների կատարման),

11) պայմանագրային պարտավորություններ ստանձնած անձանցից սահմանված կարգով և ժամկետում պահանջում է պայմանագրերում ամրագրված պարտավորությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունները,

12) ուսումնասիրում և վերլուծության է ենթարկում պայմանագրային պարտավորություններ ստանձնած անձանց կողմից ներկայացրած հաշվետվությունները և տրամադրում տեղեկատվություն պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ,

13) անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրային պարտավորություններ ստանձնած անձանցից պահանջում է պայմանագրերով ամրագրված պարտավորությունների կատարումը հիմնավորող լրացուցիչ փաստաթղթերը,

14) անհրաժեշտության դեպքում պարտավորությունների կատարման արդյունքների փաստացի, տեղում ուսումնասիրման նպատակով իրականացնում է տեղազննություններ, որի վերաբերյալ կազմում է համապատասխան արձանագրությունը,

15) պայմանագրերով նախատեսված՝ պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման վերաբերյալ ներկայացնում է զեկուցագրերը,

16) անհրաժեշտության դեպքում որոշակի ժամանակահատվածի կտրվածքով նախապատրաստում է հաշվետվությունը՝ պայմանագրերի կողմ հանդիսացող անձանց կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ,

17) իրականացնում է պայմանագրերի կողմ հանդիսացող անձանց կողմից ստանձնած ներդրումային ու սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով պարտավորությունների կատարմանն առնչվող վերլուծական բնույթի աշխատանքները,

18) կազմում է Բաժնի, այդ թվում նաև պայմանագրերով ստանձնած և կատարված պարտավորությունների վերաբերյալ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունները,

19) Բաժնի գործառույթները պատշաճ իրականացնելու նպատակով ուսումնասիրում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններից, Կոմիտեի մյուս ստորաբաժանումներից և պայմանագրերի կողմ հանդիսացող անձանցից ստացված գրություններն ու փաստաթղթերը,

20) պայմանագրային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ իրականացվող հսկողության արդյունքում արձանագրում է պարտավորության կատարումը կամ չկատարումը, գնահատում է թերակատարումը։ Պարտավորության կատարման կողմ հանդիսացող անձանց անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում է խորհրդատվություն և աջակցում է պարտավորությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմմանը՝ իրականացնելով պարզ ընթացակարգային վարչարարություն։

21) պայմանագրային պարտավորությունների թերակատարման կամ չկատարման դեպքում ձեռնարկում է պարտավորությունների կատարման պարտադրմանը կամ պայմանագրի լուծմանն ուղղված գործողություններ (նախապատրաստելով համապատասխան զեկուցագրեր և գրություններ):

22) պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ իրականացնում է վերլուծական բնույթի աշխատանքները և ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ,

23) մասնակցում է պետական անշարժ գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիների բացահայտմանը նպատակով իրականացվող գույքի օգտագործման վիճակի մշտադիտարկման և վերլուծության աշխատանքներին,

24) Բաժնի գործառույթների արդյունավետ իրականացման համար ներկայացնում է առաջարկություններ,

25) մասնակցում է Կոմիտեի քաղաքացիական ծառայողների նկատմամբ անցկացվող ծառայողական քննություններին և տալիս եզրակացություն,

26) իր իրավասությունների (գործառույթների) սահմաններում կատարում է Կոմիտեի նախագահի, տեղակալների և գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականները և ցուցումները և իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ գործառույթներ: